Het Eerste World Coffee Producers Forum: Er Worden Lastige Vragen Gesteld

Vietnamese Coffee Exporter
World Coffee Producers Forum

Het World Coffee Producers Forum (WCPF) 2017 markeerde een historisch moment in de koffie-industrie. Voor de allereerste keer lag de nadruk van een wereldwijde koffieconferentie op de stemmen van de producenten.

Gedurende drie dagen werd er met passie en diepgang gediscussieerd over de problemen binnen de koffiehandel. Er werd fel gedebatteerd en er werden lastige vragen gesteld, waarbij men het vaak niet eens was met elkaar. We kunnen alleen maar hopen dat de uitkomst van deze gesprekken door de hele toeleveringsketen heen merkbaar zal zijn.

Het World Coffee Producers Forum

Het WCPF werd opgericht om de diverse uitdagingen waarmee koffieproducenten worden geconfronteerd te analyseren, zoals economische duurzaamheid, productiviteit en opbrengst, prijsvolatiliteit, generatieverschillen in arbeidskrachten, klimaatverandering, kwaliteitscontrole en traceerbaarheid, nu consumenten steeds kritischer en beter geïnformeerd worden en de vraag toeneemt.

Het doel was om op al deze uitdagingen op een allesomvattende manier te reageren, met de expertise van specialisten van over de hele wereld. Wereldwijde samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid stonden centraal.

Onder de aanwezigen bevonden zich leiders uit verschillende koffieproducerende landen, nationale koffieverenigingen, en vertegenwoordigers van vooraanstaande organisaties zoals de International Coffee Organization (ICO), Starbucks, Walmart en UTZ, evenals andere belangrijke spelers in de waardeketen.

Zijn duurzame koffiesoorten echt duurzaam?

Het evenement begon met een uitdagende vraag die de sector al geruime tijd bezighoudt: zijn duurzame koffiesoorten daadwerkelijk duurzaam?

Tijdens het panel over de economische duurzaamheid van de koffieproducenten, bracht een Colombiaanse producent deze kwestie onder de aandacht. Hij benadrukte dat duurzame certificeringen vaak grote investeringen van producenten vereisen. Volgens hem wegen de financiële en sociale voordelen van deze certificeringen niet op tegen de kosten.

Chris von Zastrow, Director Coffee Sustainability bij Starbucks Coffee Co., opende de discussie met de erkenning dat veel boeren moeite hebben om hun productiekosten te dekken. Hij suggereerde dat producenten hogere prijzen zouden moeten onderhandelen met lokale coöperaties of hun koffie elders zouden moeten verkopen, wat impliceert dat ze enige controle hebben over de marktprijzen. Deze opmerking bleek controversieel.

Daarna nam Jeffrey Sachs, een wereldberoemde professor, econoom, leider op het gebied van duurzame ontwikkeling en speciaal adviseur van de Verenigde Naties, het woord. Hij benadrukte de noodzaak van een holistische benadering om economische welvaart, sociale inclusie en ecologische duurzaamheid te bereiken, en onderstreepte dat dit een wereldwijd streven zou moeten zijn.

Hij voegde toe: “Koffie draagt bij aan welzijn. Het is een van de middelen waarmee de hele samenleving kan streven naar goede gezondheid en welzijn, wat een centraal element is van de duurzame ontwikkelingsdoelen.”

Britta Wiss Bisang, programmadirecteur bij UTZ Certified, verdedigde certificeringsprogramma’s terwijl ze hun beperkingen erkende. “Certificering is niet de oplossing voor alles,” zei ze. “Het is een hulpmiddel in de gereedschapskist dat kan zorgen voor extra transparantie en een brug kan slaan tussen productie en markt.”

Ze benadrukte het belang van samenwerking en stelde dat de nieuwe samenwerking tussen Rainforest Alliance en UTZ niet alleen de plattelandsontwikkeling en het milieu zal ondersteunen, maar ook kosteneffectief zal zijn. Daarnaast merkte ze op dat toekomstgerichte landbouwtechnologie nodig is om het beroep van boer aantrekkelijk te houden voor de volgende generatie.

Hoe kunnen we de koffieprijzen verhogen?

De kwestie van de koffieprijzen kwam herhaaldelijk naar voren. Met stagnerende marktrentes terwijl de kosten en de kosten van levensonderhoud stijgen, is dit een probleem dat dringend oplossingen vereist.

Ricardo Arenas Menes, voorzitter van Guatemala’s nationale koffievereniging Anacafé, benadrukte het belang van concrete antwoorden. Hij sprak namens 125.000 Guatemalteekse families toen hij aangaf dat het bespreken van actuele kwesties in de industrie essentieel is, maar dat producenten meer nodig hebben dan alleen discussie: ze hebben daadwerkelijke antwoorden en oplossingen nodig.

Tijdens het presidentiële panel suggereerde president Juan Orlando Hernández van Honduras dat een mogelijke oplossing zou liggen in het vergroten van de interne consumptie in de producerende landen. Hij geloofde dat dit zou kunnen bijdragen aan het verhogen van de koffieprijzen en het stimuleren van de productie van hoogwaardige gewassen.

Zijn alternatieve prijssystemen een haalbare optie?

Tijdens de discussie over de koffieprijzen werd er gekeken naar mogelijke alternatieve modellen. Verschillende sprekers deden suggesties waarvan zij dachten dat ze het probleem zouden kunnen aanpakken.

Jeffrey Sachs stelde voor om de kosten door te berekenen aan de consumenten. Hij suggereerde dat het verhogen van de prijs van een kop koffie met slechts vijf cent ervoor zou kunnen zorgen dat producenten het dubbele zouden ontvangen van wat ze nu krijgen. “Een kleine stijging voor consumenten zou een enorme verbetering betekenen voor producenten. Dat is eerlijke handel,” aldus Sachs.

Menes uitte kritiek op de huidige marktprijs. Hij legde uit dat producenten tegenwoordig slechts 30 cent per pond meer ontvangen dan 30 jaar geleden, in 1977-1976. Hij vroeg zich af of de New York C-prijs wel recht doet aan de huidige waarde van gedifferentieerde koffiesoorten uit Colombia, Centraal-Amerika en andere landen, of dat we een ander instrument nodig hebben. René León, uitvoerend secretaris van Promecafé, stemde ermee in dat de C-prijs momenteel niet overeenkomt met de realiteit van hoogwaardige koffie. Hij betoogde dat specialiteitenkoffie verschillende prijzen nodig heeft omdat het om unieke producten gaat.

Bopanna Manavittara Belliappa, Managing Partner bij Equinox Inc. in India, betoogde daarentegen dat plagen en ziekten de teelt van de hoogwaardige maar kwetsbare Arabica-koffieplant in India onrendabel maken, in tegenstelling tot de sterkere maar minder kwalitatieve Robusta-variant. Zijn voorstel was om af te wijken van de status quo door een minimumprijs vast te stellen op basis van de productiekosten, waarna de marktkrachten de prijs verder zouden bepalen.

Kunnen we oplossingen vinden voor klimaatverandering?

Klimaatverandering is een groeiende zorg binnen de koffie-industrie, wat blijkt uit het speciale panel gewijd aan het onderwerp ‘Aanpassing aan klimaatverandering in de koffieproductie’.

Corey Watts, auteur van “A Brewing Storm: The Climate Change Risks to Coffee”, begon met een overzicht van de huidige situatie: de wereldwijde gemiddelde temperatuur is gestegen tot 1°C boven het pre-industriële niveau, en sommige modellen voorspellen een verdere stijging tot 5°C tegen het einde van deze eeuw. Watts’ onderzoek voor The Climate Institute in Australië suggereert dat het beschikbare land voor de koffieteelt als gevolg van deze klimaatverandering mogelijk gehalveerd kan worden. Zelfs bij een meer conservatieve schatting van 20% reductie blijft dit een aanzienlijk risico voor koffieproducerende gemeenschappen.

Watts bracht een gemengde boodschap over. “De belangrijkste bron van CO2-uitstoot, niet alleen bij koffie maar in het algemeen, komt voornamelijk uit de ontwikkelde wereld, niet uit ontwikkelingslanden,” vertelde hij ons. Ondanks dit feit moedigde hij producenten aan om een leidende rol te spelen in het verzachten van de gevolgen van klimaatverandering.

Enselme Gouthon, voorzitter van Agence des Cafés Robusta d’Afrique et Madagascar (ACRAM), deelde de resultaten van gegevensverzameling in drie Afrikaanse landen over weerpatronen, plantgezondheid en fytosanitaire omstandigheden. Hij benadrukte dat deze gegevens waardevol zijn voor het verstrekken van deskundig advies aan producenten.

Hij sloot af met een waarschuwing: klimaatverandering is een realiteit en alle betrokkenen binnen de sector moeten actief samenwerken om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Marcelo Burity, hoofd Green Coffee Development bij Nestlé, leidde het gesprek naar oplossingen op nationaal niveau. Gezien de voortdurende uitdagingen van klimaatverandering, benadrukte hij dat strategieën aangepast moeten worden aan de specifieke omstandigheden van elk land en elke regio. Burity legde de nadruk op Nestlé’s inspanningen om binnenlandse uitbreidingsdiensten te herpositioneren, waarbij hij betoogde dat veel landen hun voorlichtingsdiensten voor producenten en hun aanbod moeten herzien.

Hij benadrukte ook de noodzaak van investeringen in onderzoek voor toekomstige oplossingen. Nestlé heeft een onderzoekscentrum en een programma voor koffieveredeling, waarbij twee belangrijke doelen zijn om te begrijpen hoe het klimaat koffieplanten beïnvloedt en te investeren in planten die het beste reageren op specifieke klimatologische omstandigheden.

Heeft de wcpf producenten antwoorden gegeven?

Tijdens het forum stonden koffieprijzen, klimaatverandering en het tekort aan arbeidskrachten en generatievervanging centraal als de belangrijkste zorgen. De meeste deelnemers gaven aan dat ze oplossingen wilden vinden voor deze kwesties. Maar zijn er tijdens het evenement ook concrete oplossingen naar voren gekomen?

Hernan Mendez Natamaya, een koffieproducent uit El Salvador, benadrukte: “Het grootste probleem op dit forum is de koffieprijs. Voordat we ons op productiviteit en productie richten, moeten we het prijsprobleem oplossen. Als we geen manier vinden om de koffie die we produceren te waarderen, zullen we te maken krijgen met prijsdalingen die tot tal van andere problemen zullen leiden.” Hij gelooft dat het antwoord ligt in “het vinden van niches voor Colombiaanse en Midden-Amerikaanse koffiesoorten, en het verhogen van de prijzen om de arbeidsinspanningen te waarderen.”

Hij verwees naar de opmerkingen van Ric Rhinehardt, voorzitter van de Specialty Coffee Association, die eerder had benadrukt dat jongeren tussen de 13 en 24 jaar oud de grootste groep opkomende consumenten vormen, met een vertegenwoordiging van 90 miljoen mensen. Naast bezorgdheid over de kwaliteit, benadrukte Rhinehardt dat het belangrijk is om te overwegen hoe we kunnen voldoen aan de toekomstige vraag naar koffie en tegelijkertijd ervoor kunnen zorgen dat de consumentenbetalen een eerlijke vergoeding oplevert voor de producenten.

Desondanks beschouwt Rhinehardt deze nieuwe consumentendemografie ook als een kans – een kans die de koffie-industrie in staat zal stellen om een nieuwe commerciële strategie te ontwikkelen. De uitdaging is nu hoe we een strategie kunnen ontwikkelen die zowel financiële, ecologische als sociale duurzaamheid voor producenten garandeert.

Tijdens het forum waren er momenten van spanning, maar ook momenten van hoop. De twijfels en zorgen van producenten, samen met de voorstellen van marktleiders, hebben geleid tot het ontstaan van nieuwe ideeën en mogelijke oplossingen. De World Coffee Producers Forum heeft een nieuwe ruimte gecreëerd waar alle spelers binnen de waardeketen samenkomen, de huidige realiteit van de industrie kunnen evalueren en plannen kunnen maken voor de toekomst. Deze plannen zijn bedoeld om onze industrie te versterken.

FAQs: